اشعار عید سعید قربان

اشعار عید سعید قربان

download

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد عید قربان به حقیقـــت…زخــــــداوند کریم آفتابی به شــــــب ظلمت انســــان آمد جمله دلهاچو کویری ست پر از فصل عطش بر کویــــر دل ما…نعــــــــــــمت باران آمد خاک میسوخت در اندوه عطش باحسرت نقش در سینه ...

Read More »
WpCoderX